ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс" за ЄДРПОУ 22821660
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3568 3026
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 616
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1316 922
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 1
Отримання субсидій, дотацій 050 0 24
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 203 408
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (86) (19)
Авансів 095 (0) (270)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (488) (485)
Витрат на відрядження 110 (3) (3)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (291) (326)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (242) (248)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (88) (90)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (2134) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1755 1859
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1755 1859
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 276
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (276)
необоротних активів 250 (342) (297)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 342 297
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 342 297
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (1) (16)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 -16
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 -16
Чистий рух коштів за звітний період 400 1412 1546
Залишок коштів на початок року 410 7889 6343
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 9301 7889

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Максименко Павло Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Маслюкова Леся Валерiївна