ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Коротка характеристика страховика та його дiяльностi
Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 22821660
Повне найменування українською мовою ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ГРАНДВIС”
Мiсцезнаходження пр-т Перемоги, 127, м.Чернiгiв
поштовий iндекс 14013
телефон (0462(2)) 6-9999-6, 4-00-38, 4-01-49
факс (0462) 6-9999-6
e-mail office@grandwis.com.ua

Органiзацiйно-правова форма акцiонерне товариство
Банкiвськi реквiзити р/р 26502000750 в ПАТ Полiкомбанк” м.Чернiгова, МФО 353100
Валюта звiтностi гривня

Звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком групи основних засобiв “Будинки та споруди” оцiнки будiвель, якi вiдображенi за переоцiненою вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби». Стандарти бухгалтерського облiку, якi були запровадженi страховою компанiєю не вплинули на результати дiяльностi та фiнансовий стан страхової компанiї за 2012 рiк. Звiтнiсть по МСФЗ станом на 31.12.2012 р. пiдготовлена вперше. Дата переходу на МСФЗ вважається 01.01.11р.
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi страхова компанiя керувалася одним iз основоположних принципiв безперервної дiяльностi, який передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання, в процесi здiйснення звичайної дiяльностi, що означає можливiсть продовжувати дiяльнiсть в майбутньому та пiдтверджено спiввiдношенням поточних активiв та зобов’язань,бiзнес-планами, бюджетами, прогнозами руху грошових коштiв, наявнiстю доступу до джерел фiнансування та пiдтримкою акцiонерiв.
Страхова компанiя веде бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) виступають на даний момент ефективним iнструментом пiдвищення прозоростi i зрозумiлостi iнформацiї, яка розкриває дiяльнiсть суб’єктiв господарювання, створює достовiрну базу для визнання доходiв i витрат, оцiнки активiв i зобов’язань, яка надає можливiсть об’єктивно розкривати i вiддзеркалювати iснуючi фiнансовi ризики у звiтуючих суб’єктiв, а також порiвнювати результати їх дiяльностi в цiлях забезпечення адекватної оцiнки їх потенцiалу та ухвалення вiдповiдних управлiнських рiшень. Крiм того, МСФЗ якiсно впливають на можливостi керiвництва в областi управлiння органiзацiєю i надають значнi переваги перед конкурентами. У суб’єктiв, якi складають звiтнiсть за МСФЗ, значно зростає можливiсть залучити додатковi джерела капiталу та партнерiв по бiзнесу, якi допоможуть забезпечити економiчне зростання i процвiтання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до iнформацiї про фiнансовий стан потенцiйних партнерiв, що слугує додатковим iнструментарiєм при їх виборi.
Забезпечення прозоростi суб’єктiв нацiональної економiки має величезне значення, оскiльки, ринкова вартiсть капiталу визначається двома ключовими чинниками: майбутнiми доходами та майбутнiми ризиками. Деякi ризики дiйсно характернi для дiяльностi самих органiзацiй, проте є й такi, якi спричиненi вiдсутнiстю необхiдної iнформацiї, вiдсутнiстю точних вiдомостей про прибутковiсть капiталовкладень. Кредитори i iнвестори згоднi одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що достовiрна, справедлива i точна iнформацiї знизить їх ризики.

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктiв господарювання, якi складають фiнансову звiтнiсть, так i для зовнiшнiх користувачiв являються:
- можливiсть отримання необхiдної iнформацiї для прийняття управлiнських рiшень;
- забезпечення порiвнянностi звiтностi з iншими органiзацiями, незалежно вiд того, резидентом якої країни вони є i на якiй територiї здiйснюють господарську дiяльнiсть;
- можливiсть залучення iноземних iнвестицiй i позик, а також виходу на зарубiжнi ринки;
- престижнiсть, забезпечення бiльшої довiри з боку потенцiйних партнерiв;
- у багатьох випадках велика надiйнiсть iнформацiї;
- прозорiсть iнформацiї, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звiтностi.
Отже, переваги складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами дiйсно є i вони незаперечнi для бiльшостi користувачiв фiнансової звiтностi. МСФЗ можна розцiнювати як iнструмент глобалiзацiї економiки i свiтових господарських зв’язкiв. Принципи, закладенi в порядок формування звiтностi згiдно МСФЗ, роблять її адекватнiшою i здатною вiдобразити iстинний майновий стан органiзацiї. У зв’язку з цим цiннiсть МСФЗ важлива не тiльки для iноземних, але й для нацiональних iнвесторiв також. Це ще раз пiдтверджує необхiднiсть i кориснiсть процесу впровадження МСФЗ для всiх секторiв економiки України.

Необоротнi активи
Згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», Компанiя розкриває також наступну iнформацiю.
Компанiя не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання, облiковуються за моделлю собiвартостi за вирахуваннями накопиченої амортизацiї . Вiдповiдно, переоцiнка нематерiальних активiв у 2012 роцi не проводилася, податкових ефектiв у зв’язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було.
Використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання нематерiальних активiв розкритi пiд час опису положень Облiкової полiтики.
Амортизацiя основних нематерiальних активiв визнавалася як витрати. Амортизацiя нематерiальних активiв включається в код рядка «070» Звiту про фiнансовi результати.
Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть нематерiальних активiв немає.
Нематерiальних активiв, придбаних у зв’язку з придбанням бiзнесу, а також нематерiальних активiв,класифiкованих як утримуваних для продажу - протягом 2012 року не було та немає, тому такi рядки не включено до наведеної нижче таблицi, в якiй розшифровано змiни чистої балансової вартостi.
Для фiнансової звiтностi є суттєвими наступнi нематерiальнi активи, по яких розкривається така iнформацiя:
в тис.грн.
Група нематерiальних активiв ,що облiковуються компанiєю (комп'ютерна програма)
1. Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2011 р. 65
2. Вибуло 65
3. Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2012 р. -
4. Придбано 323
5. Створено -
6. Вибуло -
7. Амортизацiйнi вiдрахування
12,3
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2012 р. 310,7

Придбання нематерiальних активiв за рахунок державних субсидiй (грантiв тощо) не проводилось. Дослiджень та розробок у розумiннi МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» не було.
Всi нематерiальнi активи, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без будь-яких обмежень права власностi. Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у тому числi третiх осiб, немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих компанiєю нематерiальних активiв, немає. Договiрних зобов’язань щодо придбання нематерiальних активiв у майбутньому немає. Попереднiх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем нематерiальних активiв у майбутньому немає.
Вiдсутнiй збиток вiд знецiнювання нематерiальних активiв . Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi не проводилося. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.Основнi засоби
в тис.грн.
Класи основних засобiв, що облiковуються Компанiєю


Всього

Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2011 р. 338 3 127 219 687
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2012 р. 405 106 126,5 299 936,5
Придбано 6 7 13
Вибуло
405 144 549
Уцiнка
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2012 р. 112 126,5 163 401,5
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2011 р. 2 11 124 137
Коригування зг.МСФЗ 20 20
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2012 р. 73 19 21 38 151
Амортизацiйнi вiдрахування 20 18 9 47
Вибуло -14 -14
Знос та зменшення корисностi на 31.12.2012 р.
39 39 33,3 111,3
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2012 р.
73 88 129,2 290,2
На балансi компанiї утримується група ОЗ “Будинки та споруди” (нежитлове примiщення) в кiлькостi 1 одиниця.
Балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення визнається в iншому додатковому капiталi.
Згiдно з МСФЗ 16 „Основнi засоби”, компанiя може переоцiнити основнi засоби до рiвня їх справедливої вартостi на дату переоцiнки. Витрати на поточний ремонт ОЗ вiдносяться до витрат по мiрi їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть ОЗ.

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) або операцiйного циклу, установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року та вартiсна оцiнка з 1 сiчня 2012 року становить суму, що перевищує 2 500 грн.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювати за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта ОЗ.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.
Компанiя володiє основними засобами (нерухомiсть),яке з квiтня 2012року надається в оперативну оренду за договором оренди. Платежi ,якi надходять за надання в оренду примiщення компанiя розцiнює ,як дохiд вiд iншої дiяльностi , вiдображений у рядку 130 “ Iншi доходи” “ Звiту про фiнансовi результати”. У зв”язку з цим , даний основний засiб переквалiфiковано з ОЗ “Будинки та споруди” в iнвестицiйну нерухомiсть i вiдображено в стр. 055,056,057 “Балансу”.
Iнвестицiйна нерухомiсть
В наступнiй таблицi представленi змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за роки, що закiнчились на 31.12.2012р., в тис. грн.
31.12.2011р. 31.12.2012р.
Балансова вартiсть
На початок перiоду (1) - 312
Змiна балансової вартостi (2) - 34
На кiнець перiоду (3) = (1) + (2) - 278

Iнвестицiйна нерухомiсть представляє собою квартиру виведену з житлового фонду , яка здається в оренду. Доход вiд здачi в оренду iнвестицiйної нерухомостi, який включений у статтю «Iншi доходи», склав станом на 31 грудня 2012р. _12,5_тис грн.
Станом 31.12.2012р. справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi була розрахована професiйним оцiнювачем з використанням методу дисконтованих грошових потокiв (доходний метод) та порiвняльним методом.
Операцiйнi витрати, якi виникли в результатi експлуатацiї iнвестицiйної нерухомостi склали станом на 31 грудня 2012р. _1,5 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
в тис.грн.
Актив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 31.12.12р.
Якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 5777,0 6147,6 19871,6
Iншi фiнансовi iнвестицiї 1095,0 1095,0 1095,0
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств були переоцiненi на 01.10.2012р. незалежним оцiнювачем за справедливою (ринковою) вартiстю. Результат вiд переоцiнки склав дохiд вiд участi в капiталi iншого пiдприємства вiдображений iншому додатковому капiталi в розмiрi 13819,4 тис.грн. Сума переоцiнки вiдображається в “Балансi” код рядку 330, “Звiт про власний капiтал” код рядку 280.
В звiтному перiодi продаж та придбання фiнансових iнвестицiй компанiя не здiйснювала.
Оборотнi активи
в тис.грн.
Актив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 01.12.12р. Станом на 31.12.12р.
Виробничi запаси 1,0 2,0 2,0 1,5
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю .
Дебiторська заборгованiсть
в тис.грн.
Актив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 01.12.12р. Станом на 31.12.12р.
Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуг 695,5 781,8 781,8 574,1
Iнша поточна заборгованiсть 1713,4 1205,6 1205,6 694,9
Дебiторська заборгованiсть включає в себе розрахунки по страховим контрактам. Страховi платежi фiксуються в бухгалтерському облiку за методом нарахування ,що випливає з умов договорiв страхування/ перестрахування незалежно вiд порядку сплати страхового внеску, визначеного у вiдповiдальному договорi.
Оскiльки страховi платежi страхувальником можуть вноситись одночасно з укладенням договору або пiсля його укладання одноразово, або вони можуть бути перiодичними ,тому практично завжди буде поточна дебiторська заборгованiсть..
Результат дiяльностi по договорам перестрахування вiдображено в прибутках вiд страхової дiяльностi.
Прибуток або збиток , якi виникають у зв'язку з договорами перестрахування не амортизуємо.
Аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами, що пiдлягають капiталiзацiї не ведуться.
Простроченої дебiторської заборгованостi вiдсутня.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi включають кошти в банках на депозитних рахунках , на поточних рахунках та в касi. При розмiщеннi грошових коштiв на депозитних рахунках компанiя отримує фiнансовий дохiд у виглядi вiдсоткiв.
в тис.грн.
Актив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 01.12.12р. Станом на 31.12.12р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
- в нацiональнiй валютi
у т.ч. Касi
6342,5

7889,3

7889,3

9301,4
2,7

Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом згiдно МСБО 7.
Власний капiтал.
в тис.грн.
Пасив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 01.12.12р. Станом на 31.12.12р.
Статутний капiтал 11800,0 14278,4 14278,0 14278,0
Iнший додатковий капiтал - - 13785,3
Резервний капiтал 314,0 324,90 324,9 409,9
Нерозподiлений прибуток 2785,0 1992,3 1929,30 2011,6
Показник iншого додаткового капiталу змiнився на 31.12.12р. за рахунок проведення уцiнка та до оцiнки активiв. Резервний капiтал збiльшився на 85,0 тис. грн. Згiдно закону України “Про господарськi товариства “ст.14 ,ця сума є 5% вiд прибутку за 2011рiк.
Страховi резерви
в тис.грн.
Пасив Станом на 01.01.11р. Станом на 31.12.11р. Станом на 01.12.12р. Станом на 31.12.12р.
Страховi резерви 1426,0 1209,90 1209,90 1970,1
Частка перестраховикiв у страхових резервах 208,0 167,6 167,6 155,4

При порiвняннi методiв розрахунку резервiв не зароблених премiй методом “1/365” (“pro rata temporis”) та методом 1/4 , виникла рiзниця в сторону збiльшення .
Перевищення розрахункової суми над балансовою спостерiгається по страхуванню КАСКО, медичному страхуванню, страхуванню майна. Разом з цим спостерiгається значне перевищення балансових сум над розрахунком по добровiльному страхуванню вiд нещасних випадкiв ,страхуванню вантажiв та багажу та iн. Невiдповiдальнiсть балансової суми розрахунковiй по окремих видах страхування пояснюється тим, що укладання договорiв страхування протягом року вiдбувається нерiвномiрно.
Страхова компанiя дотримується нормативiв диверсифiкованостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Оцiнка адекватностi зобов'язань по МСФО :резерви пiд збитки (резерв заявлених,але не сплачених та резерв не заявлених)
в тис.грн.
Оцiнка на 31.12.12 р. По балансу на 31.12.12 р. Надлишок/нестача +/-
Страховий портфель 36,74 47,10 +10,36
Компанiя за час роботи не мала збиткiв, якi врегульовувались би пiзнiше нiж на 2-му календарному роцi вiд року подiї, отже немає видiв з довгим розвитком врегулювання. Разом з цим збитковiсть досить низька i статистика страхових випадкiв невелика, це може бути пов'язано як з досить жорсткою андерайтинговою полiтикою компанiї, так i з тим ,що компанiя поки не набрала повний портфель ризикiв. Оскiльки по портфелю спостерiгається перевищення балансових сум над розрахунковими , нестачi резервiв пiд збитки не спостерiга-
ється. Донарахування вiдповiдних резервiв не потрiбнi.
До сум прийнятих активiв, яка розраховується з метою дотримання нормативу достовiрностi активiв, включаються активи в таких обсягах:
грошовi кошти на поточних рахунках ( крiм розмiщених на поточних рахунках грошових коштiв резерву заявлених, але не виплачених збиткiв)- 20 вiдсоткiв страхових резервiв;
банкiвськi вклади (депозити), валютнi вкладення згiдно з валютою страхування разом; сума грошових коштiв не бiльше 70 вiдсоткiв страхових резервiв, при цьому в кожному банку не бiльше 20 вiдсоткiв страхових резервiв;
нерухоме майно — не бiльше 30 вiдсоткiв страхових резервiв , при цьому в один об'єкт нерухомого майна- не бiльше 10 вiдсоткiв страхових резервiв.
Виплати по жодному виду страхування не перевищили сформованих страхових резервiв по видам страхування, це говорить про достатнiсть формування резервiв.
З метою захисту виконання зобов'язань страховика перед страхувальниками компанiя в обов'язковому порядку укладає угоди перестрахування у випадку, коли страхова сума за окремим об'єктом перевищує 10 % суми сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервiв.
Для перевiрки адекватностi сформованого резерву незароблених премiй майбутнiм виплатам проведено LAT-тест . Комбiнована збитковiсть не перевищує 100% сформованого резерву НЗП. Резерв НЗП для майбутнiх виплат не збiльшуємо.
Управлiння ризиками - це процеси, пов'язанi з iдентифiкацiєю, аналiзом ризикiв i ухваленням рiшень, куди входять максимiзацiя позитивних i мiнiмiзацiя негативних наслiдкiв наступних ризикових подiй.
Процес управлiння ризиками проекту зазвичай включає виконання таких процедур: 1. Планування управлiння ризиками - вибiр пiдходiв i планування дiяльностi з управлiння ризиками проекту. 2. Iдентифiкацiя ризикiв - визначення ризикiв, здатних вплинути на проект, i документування їх характеристик. 3. Якiсна оцiнка ризикiв - аналiз ризикiв i умов їх виникнення з метою визначення їхнього впливу на успiх проекту. 4. Кiлькiсна оцiнка - кiлькiсний аналiз ймовiрностi виникнення i сфери впливу наслiдкiв ризикiв на проект. 5. Планування реагування на ризики- визначення процедур i методiв iз послаблення негативних наслiдкiв ризикових подiй та використання можливих переваг. .
Всi цi процедури взаємодiють мiж собою та з iншими процедурами. Кожна процедура виконується, по крайнього заходу, раз на кожному проектi. Попри те , що розглядаю тут представленi як дискретнi елементи з чiтко певними характеристиками, практично можуть частково збiгатися i взаємодiяти.
Виплати працiвникам
Всi винагороди працiвникам в Компанiї враховуються як короткi, вiдповiдно до МСБО 19.
У процесi господарської дiяльностi Компанiя сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України.
Вплив переходу на МСФЗ.
Рiзниця в амортизацiйних нарахуваннях виникла :
? за рахунок донарахування амортизацiї ОЗ “Будинки та споруди”(нерухомiсть), за перiод проведення капiтального ремонту, так як згiдно ПСБО об'єкт був виведено з експлуатацiї;
? за рахунок донарахування амортизацiї по iншим групам ОЗ ,у зв'язку з рiзницею в пiдходах МСБО та ПСБО.
Проведення коригування статей балансу та власного капiталу
Основний вплив на власний капiтал за 2010р. в тис.грн.
Власний капiтал на 31.12.10р. згiдно ПСБО 14899,0
Коригування рiзницi в амортизацiї: -26,0
Нематерiальнi активи -
Основнi засоби -26,0
Чистий прибуток на 31.12.11р. Згiдно МСБО 14875,0

Основний вплив на нерозподiлений прибуток за 2010р. в тис.грн.
Нерозподiлений прибуток на 31.12.10р. згiдно ПСБО 2785,0
Коригування рiзницi в амортизацiї: -26,0
Нематерiальнi активи -
Основнi засоби -26,0
Чистий прибуток на 31.12.11р. Згiдно МСБО 2759,0

Основний вплив на чистий прибуток за 2011р. в тис.грн.
Чистий прибуток на 31.12.11р згiдно ПСБО 1696,4
Коригування рiзницi в амортизацiї: -37,0
Нематерiальнi активи -
Основнi засоби -37,0
Чистий прибуток на 31.12.11р. Згiдно МСБО 1659,4

Iнформацiя по пов'язаним особам
Характер взаємовiдносин з пов'язаними особами заключається в наданнi послуг з видiв страхування, якi передбаченi Статутом Компанiї та умовами Лiцензiї на загальних пiдставах.
Дохiд отриманий вiд пов'язиних осiб у виглядi страхових премiй в сумi-13,2 тис.грн Крiм того, можуть надавались поворотнi безвiтсотковi фiнансовi позики на короткi термiни-441,4 тис.грн..

Податок на прибуток
Компанiя розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог податкового законодавства Україниi якi можуть вiдрiзнятися вiд МСФЗ.
При розрахунку вiдстрочених податкiв Товариство отримало вiдстрочений податковий актив, який з принципу обачностi та вiдповiдно того, що в наступному перiодi немає впевненостi щодо його вiдшкодування, такий актив Товариством не визнаний станом на 31.12.2012р.
Основнi положення облiкової полiтики.
Основнi засоби
Всi об'єкти основних засобiв Компанiї станом на 01.01.2012 року облiковуються в бухгалтерському облiку за моделлю собiвартостi.
Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi, якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.
Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Компанiї на основi МСБО 16 «Основнi засоби» з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до робочого стану.
З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв:
-група 1 «Будiвлi та споруди»;
-група 2 «Машини та обладнання»;
-група 3 «Транспортнi засоби»;
-група 4 «Iнструменти, прилади та iнвентар»;
Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Голови Правлiння Компанiї.
Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється Додатком до цього наказу.
При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати:
очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;
фiзичний та моральний знос, що передбачається;
правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.
Очiкуванi строки корисного використання спецiалiзованої лiтератури з питань страхування, оподаткування, ведення бухгалтерського облiку та пiдписних видань (газети, журнали, брошури) встановлюється один рiк.
На дату балансу основнi засоби (крiм групи «будiвлi i споруди») облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Будiвлi та споруди пiсля первiсного визнання облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю).
Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12, або дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об’єкта основних засобiв вираженого у мiсяцях.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається наказом Голови Правлiння Компанiї щодо готовностi об’єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть переглядається на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi.
Нарахування амортизацiї здiйснюється наступним чином:
-з метою ведення податкового облiку – з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю;
-з метою ведення бухгалтерського облiку – з мiсяця готовностi об’єкта основних засобiв до експлуатацiї.
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 „Нематерiальнi активи” з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом.
Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться.
Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю в мiсяцi отримання (створення) об'єкта.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Строк корисного використання об'єкта i фактори, що впливають на нього, вiдображаються в актах (протоколах) постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, якi згiдно графiку обiгу документiв, здаються в бухгалтерiю.
Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
Фiнансовi iнвестицiї.
При оцiнцi придбаних чи отриманих фiнансових iнструментiв наказом по Компанiї визначається мета їх придбання (до погашення чи для подальшого продажу). В залежностi вiд цього визначається категорiя, до якої будуть вiднесенi фiнансовi iнструменти та метод оцiнки фiнансових iнструментiв на кiнець кожного звiтного перiоду.


Датою затвердження фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. є «11» сiчня_2013р.

Голова Правлiння ПрАТ СК “Грандвiс” __________________М.П. Максименко


Головний бухгалтер _________________ Л.В.Маслюкова

д/н

д/н

д/н