ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс" за ЄДРПОУ 22821660
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2641 2987
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
025 498 350
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2143 2637
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 277 174
Валовий:
прибуток 050 1866 2463
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 63 21
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1357 1182
Витрати на збут 080 320 286
Інші операційні витрати 090 425 55
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 961
збиток 105 173 0
Доход від участі в капіталі 110 0 276
Інші фінансові доходи 120 1316 922
Інші доходи(1) 130 80 166
Фінансові витрати 140 1 16
Втрати від участі в капіталі 150 0 276
Інші витрати 160 702 25
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 520 2008
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 352 349
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 168 1659
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 168 1659
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 13 12
Витрати на оплату праці 240 611 631
Відрахування на соціальні заходи 250 243 249
Амортизація 260 182 60
Інші операційні витрати 270 1393 745
Разом 280 2442 1697

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 118003 118003
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 118003 118003
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 1.423 14.058
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 1.423 14.058
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Максименко Павло Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Маслюкова Леся Валерiївна