ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс" за ЄДРПОУ 22821660
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 20    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 311
первісна вартість 011 0 323
накопичена амортизація 012 0 12
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 786 290
первісна вартість 031 937 401
знос 032 151 111
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6052 19872
інші фінансові інвестиції 045 1095 1095
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 278
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 362
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 84
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 7933 21846
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2 1
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 782 574
первісна вартість 161 782 574
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1205 695
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7889 9301
у тому числі в касі 231 0 3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 9878 10571
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 17811 32417


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 14278 14278
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 13785
Резервний капітал 340 325 410
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1929 2012
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 16532 30485
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 1210 1970
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 168 155
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 1042 1815
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 169 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 59 114
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 2 1
з оплати праці 580 7 2
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 237 117
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 17811 32417
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Максименко Павло Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Маслюкова Леся Валерiївна