ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

Звіт про корпоративне управління

Товариство створене з метою одержання прибутку на основi здiйснення пiдприємницької дiяльностi - надання страхових послуг для страхового захисту майнових iнтересiв громадян, а також майнових iнтересiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
ТОВ "НТ-Грандвiс", код за ЄДРПОУ: 30148939, мiсцезнаходження: пр-т Миру, буд. 32, м. Чернiгiв, 14000. Ця особа вiдповiдає встановленим законодавством вимогам до власникiв iстотної участi.
Змiни складу власникiв iстотної участi емiтента у 2012 роцi не було.
Факти порушення членами Наглядової ради та Пралiння внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi.
Заходи впливу органами державної влади до емiтента або до членiв Наглядової ради та Правлiння протягом звiтного перiоду не застосовувались.
На пiдприємствi створена система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння i передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структура управлiння, включаючи обмеження на прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi.
Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства.
Факти вiдчуження протягом звiтного перiоду активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi, вiдсутнi.
Така оцiнка не здiйснювалась, тому що не було купiвлi-продажу таких активiв.
З пов'язаними особами в 2012 роцi укладалися такi договори:
з ТОВ "НТ-Грандвiс" укладено 1 договiр добровiльного страхування майна (страховий платiж склав 2200,00 грн.);
з Максименком П.М. укладено 2 договори добровiльного страхування наземного транспорту (сума страхових платежiв склала 6303,00 грн.);
з Бичковим Т.Т. укладено 1 договiр добровiльного страхування наземного транспорту (страховий платiж склав 6639,71 грн.);
По цим договорам страховi тарифи були в межах звичайного тарифу.
Також укладались договори на нанання поворотної допомоги на короткi строки.
При складаннi аудиторського висновку враховано Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 12.10.2006 № 6313, Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi Рiшенням Аудиторської палати України вiд 02.03.2006 № 160/5. Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Альфа-Аудит", код за ЄДРПОУ: 21390979, мiсцезнаходження: вул. Доценка, буд. 30, кв. 5, м. Чернiгiв, 14030.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 18 рокiв.
3 роки надає аудиторськi послуги емiтенту.
Протягом звiтного перiодуаудитором було надано 1 аудиторський висновок, який замовлявся емiтентом для подання у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента до НКЦПФР.
Випадкiв конфлiкту iнтересiв зовнiшнього аудитора та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Протягом останнiх 5 рокiв була ротацiя зовнiшнього аудитора. Ранiше аудит здiйснювала Приватна аудиторська фiрма "Баланс-Аудит".
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом звiтного перiоду, не було. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.
У емiтента встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв.
Голова Правлiння Максименко Павло Миколайович та перший заступник Голови Правлiння Косенко Олег Михайлович уповноваженi розглядати скарги.
Протягом звiтного перiоду скарг стосовно надання фiнансових послуг емiтент не отримував.
Судових позовiв до емiтента стосовно надання фiнансових послуг не було.