ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 60
Опис Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2011 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2011 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi.
8. Внесення змiн до статуту товариства.
9. Внесення змiн та затвердження внутрiшнiх документiв товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради i Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради i Ревiзором.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
рiшення з питання № 1:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Максименко П.М. - голова,
- Максименко А.В.
рiшення з питання № 2:
1. Згiдно зi Статутом Товариства на загальних зборах акцiонерiв головує Федоров Д.В. Обрати Бичкова Т.Т. секретарем зборiв.
2. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
рiшення з питання № 3:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк.
рiшення з питання № 4:
Затвердити звiт Правлiння за 2011 рiк.
рiшення з питання № 5:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
рiшення з питання № 6:
Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк.
рiшення з питання № 7:
Затвердити розподiл чистого прибутку в сумi 1696 тис. грн., отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi:
- у резервний фонд 85 тис. грн.
рiшення з питання № 8:
Не вносити змiни до Статуту Товариства.
рiшення з питання № 9:
1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння.
2. Доручити Головi Правлiння Максименку П.М. пiдписати це внутрiшнє положення Товариства.
рiшення з питання № 10:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради i Ревiзором (проекти договорiв додаються).
2. Уповноважити Голову Правлiння Максименка П.М. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради i Ревiзором.
рiшення з питання № 11:
Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 23.04.13:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1500,0 млн. грн.