ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федоров Дмитро Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** вища, Харкiвська юридична академiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Є.Джи.Ай.Груп."
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 обiймав посаду Директора ТОВ "Є. Джи. Ай. Груп." (код за ЄДРПОУ: 37177458; мiсцезнаходження: вул. Електрикiв, буд. 26, м. Київ, 04176). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максименко Алла Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища, Чернiгiвський державний педагогiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвська фiлiя АСТ "Вiспер", секретар
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймала посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бичков Тимофiй Тимофiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** середня технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Пiвнiчтрансагро", старший механiк
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки Ревiзора визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзора. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максименко Павло Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища, Днiпропетровський державний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АСТ "Вiспер", директор фiлiї
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Олег Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** вища, Полтавський кооперативний iнститут, Львiвська комерцiйна академiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Полiкомбанк", бухгалтер вiддiлу внутрiшнього аудиту
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленiн Дмитро Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** вища, Чернiгiвський технологiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Грааль", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiнченко Дмитро Георгiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвська фiлiя Iндексбанку, заступник директора фiлiї
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кононенко Iгор Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** вища, Чернiгiвський державний педагогiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Тактом", заступник директора
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду 15.04.2011 загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маслюкова Леся Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер СЗАТ "Грандвiс"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначено чинним законодавством. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Призначено на посаду 13.08.2010 за наказом Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2012 не обiймала посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова ПравлiнняМаксименко Павло Миколайовичд/н, д/н, д/н29.06.1998105998.9810599000
Член Наглядової радиМаксименко Алла Вiкторiвнад/н, д/н, д/н26.03.200149974.234997000
РевiзорБичков Тимофiй Тимофiйовичд/н, д/н, д/н09.06.200474556.327455000
член ПравлiнняКосенко Олег Михайловичд/н, д/н, д/нд/н000000
член ПравлiнняЗеленiн Дмитро Васильовичд/н, д/н, д/нд/н000000
член ПравлiнняКононенко Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/нд/н000000
член ПравлiнняЗiнченко Дмитро Георгiйовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Головний бухгалтерМаслюкова Леся Валерiївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Голова Наглядової радиФедоров Дмитро Владиславовичд/н, д/н, д/н09.06.200463085.356308000
Усього 29359 24.88 29359 0 0 0