ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ СК "Грандвiс"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 14013
3.1.5. Область, район Чернігівська область, Деснянський
3.1.6. Населений пункт м. Чернiгiв
3.1.7. Вулиця, будинок пр-т Перемоги, буд. 127

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 № 583680
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 14278363
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 14278363

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Полiкомбанк
3.3.2. МФО банку 353100
3.3.3. Поточний рахунок 26502000750
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
д/н д/н
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)АВ № 58426520.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування фiнансових ризикiвАВ № 58426920.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)АВ № 58425820.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)АВ № 58426320.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
безстрокова
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищАВ № 58426120.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)АВ № 58426420.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власниАВ № 58426820.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)АВ № 58426020.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
безстрокова
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного: страхування вiд нещасних випадкiвАВ № 58426620.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового: страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiвАВ № 58425920.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового: особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортiАВ № 58426720.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi обов’язкового: страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок волАВ № 58426220.05.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового: страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псуванняАВ № 59409220.10.2011Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Українид/н
Опис:
строк дiї лiцензiї необмежений
на право здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового: страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiвАВ № 59444311.01.2012Держана комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України28.12.2016
Опис:
емiтент має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента