ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРАНДВIС»

м. Київ 15 березня 2013 р.

Аудиторський висновок наданий для Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ГРАНДВIС» (надалi – ПрАТ СК «ГРАНДВIС» або Товариство), Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРАНДВIС”
1.1. Основнi вiдомостi
Страхове закрите акцiонерне товариство “Грандвiс” засновано згiдно з Установчим договором вiд 15.09.1995 i зареєстровано розпорядженням виконкому Чернiгiвської мiської Ради народних депутатiв вiд 04.10.1995 № 314-р.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 15.04.2011 № 1) СЗАТ “Грандвiс” перейменовано в Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Грандвiс”, що знайшло своє вiдображення у редакцiї Статуту СЗАТ “Грандвiс” та було зареєстровано Виконавчим комiтетом Чернiгiвської мiської ради Чернiгiвської областi 26.03.2009р., № запису в ЄДР 1 064 105 0008 000386.
Остання редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Чернiгiвської мiської ради Чернiгiвської областi 21 квiтня 2011р., номер запису 10641070021000386
Товариству належить майно, права та обов’язки СЗАТ “Грандвiс”.
Загальнi вiдомостi про компанiю наданi у табл. 1.1.1.
Таблиця 1.1.1.
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя «ГРАНДВIС»
Скорочена назва ПрАТ СК «ГРАНДВIС"
Код ЄДРПОУ 22821660
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Данi з Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв :
04.10.1995 № 1 064 120 0000 000386
Мiсцезнаходження 04013, Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, пр.-т Перемоги, буд. 127
Тел/факс 0462-653-288
Основна мета дiяльностi Товариство створене з метою одержання прибутку на основi здiйснення пiдприємницької дiяльностi – надання страхових послуг для страхового захисту майнових iнтересiв громадян, а також майнових iнтересiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi.
Предмет дiяльностi Предметом дiяльностi є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Види дiяльностi 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Лiцензiї - Серiя АВ № 584258 Страхування (у формi добровiльного) вантажiв та багажу (вантажобагажу). Строк дiї лiцензiї з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584259 Страхування (у формi обов’язкового) страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. Строк дiї лiцензiї з 13.09.2005р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584260 Страхування (у формi добровiльного) цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзникiв). Строк дiї лiцензiї з 26.03.2010 р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584261 Страхування (у формi добровiльного) вiд вогневих ризикiв стихiйних явищ. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584262 Страхування (у формi обов’язкового) страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. Строк дiї лiцензiї з вiд 26.03.2010 р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584263 Страхування (у формi добровiльного) майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). Строк дiї лiцензiї з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584264 Страхування (у формi добровiльного) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). Строк дiї лiцензiї з 26.03.2010р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584265 Страхування (у формi добровiльного) наземного транспорту (крiм залiзничного). Строк дiї лiцензiї з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584266 Страхування (у формi добровiльного) вiд нещасних випадкiв. Строк дiї лiцензiї з 26.03.2010р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584267 Страхування (у формi добровiльного) вiд нещасних випадкiв на транспортi. Строк дiї лiцензiї з 26.03.2010р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584268 Страхування (у формi добровiльного) вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). Строк дiї лiцензiї з 28.04.2007р. безстроковий;
- Серiя АВ № 584269 Страхування (у формi добровiльного) фiнансових ризикiв. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2007р.
безстроковий;
- Серiя АВ № 594092 страхування (у формi обов’язкового)
страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Строк дiї лiцензiї: з 13.10.2011р. безстроковий;
- Серiя АВ № 594443 Страхування (у формi обов’язкового) страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Строк дiї лiцензiї з 29.12.2011 р. по 28.12.2016р.
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи Свiдоцтво СТ № 164, реєстрацiйний № 11100851 (видане ДКЦПФР 21.08.2004р.). Код фiнансової установи 11.
Чисельнiсть штатних працiвникiв на звiтну дату 20 осiб

ПрАТ СК «ГРАНДВIС" має основний поточний рахунок в нацiональнiй валютi, iнформацiя про який наведена у табл. 1.1.2.
Таблиця 1.1.2.
№ п/п Найменування банка МФО № рахунку
В нацiональнiй валютi
1 ПАТ Полiкомбанк” м. Чернiгова 353100 26502000750
ПрАТ СК "ГРАНДВIС" має фiлiю в м. Києвi, вул. Артема, 21, оф. 204.
Телефон 8 (044) 2721597. Керуючий фiлiєю – Максименко Антон Павлович.
ПрАТ СК «ГРАНДВIС» не є засновником iнших страхових органiзацiй.
Особами, вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть компанiї на дату перевiрки є:
- Голова правлiння – Максименко Павло Миколайович,
- Головний бухгалтер – Маслюкова Леся Валерiївна.

2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Нами, незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» проведено перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi ПрАТ СК «ГРАНДВIС» за 2012 рiк станом на 31.12.2012р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фiнансовi звiти», а саме: баланс (форма № 1), звiт про фiнансовi результати (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5).
Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi».
Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi використовуються вперше. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику № 4-2 вiд 04.01.2012р.

Важливi аспекти облiкової полiтики пiдприємства наступнi:
- Фiнансовi iнструменти в ПрАТ СК «ГРАНДВIС» у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Подальша оцiнка фiнансових активiв здiйснюється в залежностi вiд класифiкацiї активiв по чотирьом категорiям вiдповiдно до облiкової полiтики ПрАТ СК «ГРАНДВIС».
- Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011р.
_
3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням перехiдного перiоду та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає за необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки аудитора.

5.ВИСЛОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
На нашу думку фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК «ГРАНДВIС» за рiк, що закiнчився 31.12.2012р., в цiлому складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до норм Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена iнформацiя щодо розкриття iнформацiї, наданої у фiнансовiй звiтностi Товариства.
В Додатку 2 представлений аналiз результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК «ГРАНДВIС».

6.IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) ПрАТ СК «ГРАНДВIС» станом на 31.12.2012р. складає 30 174,5 тис. грн., що перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможностi на 27 978,7 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. складає 30 485,2 тис. грн., що перевищує вартiсть статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв повнiстю вiдповiдає нормам законодавства України, зокрема п. 2.5 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням ДКРРФПУ вiд 28.08.2003р.
Вартiсть чистих активiв компанiї, визначена з урахуванням „Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р.
Показник вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
В результатi проведеної аудиторської перевiрки не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством.
Значнi правочини в 2012 роцi були проведенi за договорами страхування, перестрахування. Кiлькiсть договорiв щодо значних правочинiв складає 81. Загальна сума страхових премiй за такими договорами страхування 1444969 грн.

Рiвень корпоративного управлiння та система внутрiшнього контролю ПрАТ СК «ГРАНДВIС» вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». За результатами iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товариствi такi ризики оцiнюються як мiнiмальнi.

7.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка виконана Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1525, виданого рiшенням Аудиторської палати України 26 сiчня 2001р. за № 98, строком дiї 26.01.2001 р. – 23.12.2015 р., Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П № 000061, строком дiї: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., виданого НКЦПФР.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва.
Мiсцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась на пiдставi Договору № 1502/13 вiд 15.02.2013р. з 15.02.2013 р. по 15.03.2013 р. незалежними аудиторами Зацерковною Т.М. (сертифiкат аудитора 000857 вiд 29.02.1996 р.) та Синицею В.П. (сертифiкат аудитора 005870 вiд 17.01.2005 р., дiя сертифiкату до 17.01.2015 р.). Перiод перевiрки – 2012 рiк.
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифiкат аудитора № 000857 вiд 29.02.96 р., виданий за рiшенням АПУ № 42 вiд 29.02.1996 р., дiя сертифiкату до 28.02.2015 р.).
У вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України № 2221/4 вiд 04.11.2010 р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» успiшно пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних послуг.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 264/3 вiд 31.01.2013р. внесено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту.

Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1

1. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ
1.1. Органiзацiя бухгалтерського облiку
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Бухгалтерський облiк в ПрАТ СК «ГРАНДВIС» здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику № 4-2 вiд 04.01.2012р., який затверджений Протоколом зборiв Правлiння № 2 вiд 04.01.2012р.
Складання фiнансової звiтностi здiйснено шляхом трансформацiї показникiв бухгалтерського облiку.
Пiдготовка та складання фiнансової звiтностi здiйснювалося своєчасно у вiдповiдностi з концептуальною основою, зазначеною Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
В результатi аудиторської перевiрки фактiв нестатутної дiяльностi ПрАТ СК «ГРАНДВIС» не виявлено. Бухгалтерський облiк в ПрАТ СК «ГРАНДВIС» комп’ютеризований. Аналiтичний i синтетичний облiк порiвнянi мiж собою.
Первиннi документи по облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України.
Складання фiнансової звiтностi здiйснювалося своєчасно.

1.2.Аудит власного капiталу

1.2.1. Формування статутного капiталу
Iнформацiя про розмiщення ранiше випущених в обiг цiнних паперiв:
перша емiсiя: випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 3.146 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 314.600,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 29.06.1998 реєстрацiйний № 354/1/98;
друга емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 4.355 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 435.500,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 16.07.1999 реєстрацiйний № 298/1/99; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 7.501 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 750.100,00 грн.;
третя емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 30.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 20.02.2003 реєстрацiйний № 82/1/03; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 37.501 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.750.100,00 грн.;
четверта емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 10.500 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.050.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.06.2004 реєстрацiйний № 312/1/04; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 48.001 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.800.100,00 грн.;
п’ята емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 20.002 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 2.000.200,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.12.2004 реєстрацiйний № 706/1/04; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 68.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 6.800.300,00 грн.;
шоста емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 10.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.04.2005 реєстрацiйний № 168/1/05; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 78.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 7.800.300,00 грн.;
сьома емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 40.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.07.2008 реєстрацiйний № 277/1/08; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 118.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 11.800.300,00 грн. Сьома емiсiя простих iменних акцiй Товариства сплачена повнiстю.
Форма iснування всiх акцiй була документарна. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.10.2010 № 2) випуск простих iменних акцiй Товариства було переведено з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07.12.2010 реєстрацiйний № 1157/1/10.
Форма iснування акцiй – бездокументарна.
Загальними зборами акцiонерiв Страхового закритого акцiонерного товариства «ГРАНДВIС» (Протокол № 1 вiд 15 квiтня 2011р. прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на 2 478 063,00 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi кожної акцiї до 121,00 грн. В результатi прийнятого рiшення було здiйснено випуск 118003 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 121,00 грн. на загальну номiнальну вартiсть 14 278 363,00 грн. шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй в результатi виплати дивiдендiв у розмiрi 2 478 063,00 грн. та проведено обмiн акцiй старої номiнальної вартостi, яка становила 100,00 грн., на акцiї нової номiнальної вартостi 121,00 грн.
Виплата дивiдендiв у виглядi акцiй нової збiльшеної номiнальної вартостi, на якi обмiненi акцiї старої номiнальної вартостi, не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв у статутному капiталi Товариства.
Акцiй, викуплених Товариством у акцiонерiв, станом на 31.12.2012 немає.

Таким чином, зареєстрований Статутний капiтал ПрАТ СК «ГРАНДВIС» сформований та повнiстю сплачений грошовими коштами у розмiрi 14278363,00 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi сiмдесят вiсiм тисяч триста шiстдесят три) грн., що вiдповiдає 1 355 046,97 євро за курсом НБУ на 31.12.2012р. у розмiрi 1053,7172 грн. за 100 євро.

1.2.2.Резервний та додатковий капiтал
Станом на 31.12.2012р. ПрАТ СК «ГРАНДВIС» сформований резервний капiтал за рахунок прибутку компанiї, який складає 409,9 тис. грн.
Прибуток компанiї за 2012 рiк складає 167,3 тис. грн. Загальний розмiр нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2012р. складає 2011,6 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал – 13785,3 тис. грн.

1.3.Активи компанiї

1.3.1.Необоротнi активи
Первiсна вартiсть основних фондiв ПрАТ СК «ГРАНДВIС» станом на 31.12.2012р. складає 401,5 тис. грн., знос основних фондiв складає 111,3 тис. грн., залишкова вартiсть – 290,2 тис. грн.
Згiдно Наказу про облiкову полiтику знос основних фондiв у 2012 роцi нараховується в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв – 310,7 тис. грн. Знос на нематерiальнi активi нараховується прямолiнiйним методом.
ПрАТ СК «ГРАНДВIС» станом на 31.12.2012р. має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 20 966,6 тис. грн., якi представленi:
- Довгостроковими фiнансовими iнвестицiями, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств у розмiрi 19 871,6 тис. грн.;
- Iншими фiнансовими iнвестицiями у розмiрi 1095 тис. грн.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 278 тис. грн.

1.3.2. Оборотнi активи
Запаси компанiї станом на 31.12.2012р. складають 1,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть в сумi 1 269 тис. грн. представлена:
- Дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги – 574,1 тис. грн.;
- Iншою поточною дебiторською заборгованiстю – 694,9 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012р. вiдсутнi.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi складають 9 301,4 тис. грн., в iноземнiй валютi – грошовi кошти вiдсутнi.
Всi активи вiдображенi в балансi за достовiрно визначеною оцiнкою. Вiдносно всiх активiв очiкуються майбутнi економiчнi вигоди.

1.4. Зобов’язання компанiї
Зобов’язання ПрАТ СК «ГРАНДВIС» станом на 31.12.2012р. складаються з поточних зобов’язань в сумi 117,5 тис. грн. та включають:
- кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 114,6 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 0,7 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 2,2 тис. грн.
Простроченої, сумнiвної, довгострокової та заборгованостi за розрахунками з оплати працi компанiя станом на 31.12.2012 р. не має.
Протягом звiтного фiнансового 2012 року ПрАТ СК «ГРАНДВIС» кредитiв не отримувало.
Аудитор пiдтверджує, що зобов’язання вiдображенi на балансi компанiї за достовiрно визначеною оцiнкою та в майбутньому iснує ймовiрнiсть їх погашення.
На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття компанiєю iнформацiї про зобов’язання Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.

1.5. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Загальна сума забезпечень наступних витрат та платежiв станом на 31.12.2012р. складає 1 814,7 тис. грн., якi складаються з:
- страхових резервiв – 1 970,1 тис. грн. та частки перестраховикiв в страхових резервах – 155,4 тис. грн.
Розрахунок та формування страхових резервiв здiйснюється у вiдповiдностi Закону України “Про страхування” вiд 07.03.1996р. № 85/96-ВР зi змiнами та доповненнями до закону, Положення про обовязковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших нiж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 741 вiд 08.10.2009 р. та у вiдповiдностi до Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд 17.12.2004р.

1.6.Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв компанiї становить станом на 31.12.2012р. в розмiрi 30 485,2 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

1.7. Страхова дiяльнiсть
Договори страхування оформленi вiдповiдно до Закону України „Про страхування” вiд 07.03.1996р. № 85/96-ВР зi змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012р. заборгованостi ПрАТ СК «ГРАНДВIС» станом на кiнець звiтного перiоду перед страхувальниками за видами страхування немає. Розрахунки iз страхувальниками проводяться своєчасно. Невиконання страхових зобов’язань немає.
Загальний обсяг надходжень страхових платежiв складає 3 400,6 тис. грн. Частка страхових платежiв, належних перестраховикам, не перевищує страховi платежi.
Прiоритетними видами страхування в 2012 роцi являлися страхування майна та страхування наземного транспорту;
Прибутковими явились види страхування:
- страхування майна;
- страхування вантажiв та багажу;
- страхування фiнансових ризикiв;
- медичне страхування;
- обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв.
Загальна сума страхових виплат в 2012р. склала 498,7 тис. грн.
Виплат за окремим видом страхування, що перевищує 90 % не було.
Страхування життя ПрАТ СК «ГРАНДВIС» не здiйснює.
За рахунок доходiв вiдповiдно до Закону України „Про страхування” ПрАТ СК «ГРАНДВIС» формує та розмiщує страховi резерви на пiдставi ст. 31 Закону України «Про страхування», Положення про обовязковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших нiж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 741 вiд 08.10.09р. та на пiдставi Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд 17.12.2004р.
Резерв незароблених премiй станом на 31.12.2012р. складає 1 328,1 тис. грн. Частка пере страховикiв у резервах незароблених премiй – 155,3 тис. грн.
При порiвняннi методiв розрахунку резервiв незароблених премiй методом “1/365” (“pro rata temporis”) та методом 1/4 , виникла рiзниця в сторону збiльшення .

Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”
Найменування особливої iнформацiї щодо: Коментар щодо наявностi iнформацiї
Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Рiшення не приймалось.
Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Рiшення не приймалось.
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi Не вiдбувалось.
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Позики, що перевищують 25 вiдсоткiв активiв емiтента, не отримувались.
Змiни складу посадових осiб емiтента Не вiдбувались.
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Не вiдбувались
Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Рiшення не приймалось
Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Рiшення не приймалось.
Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Справу про банкрутство не порушували.
Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Рiшення вiдсутнє за вiдсутнiстю справи про банкрутство.

Генеральний директор
ТОВ «ААН "СейЯ-Кiрш-аудит" Зацерковна Т.М.


ДОДАТОК 2

Розрахунок показникiв фiнансового стану ПрАТ СК "ГРАНДВIС" за станом на 31.12.12 р.

1. Умови забезпечення платоспроможностi страховикiв:
1.1. Фактичний запас платоспроможностi: (нетто-активи) = результат активу балансу (р. 280) -
- сума нематерiальних активiв (I роздiл активу балансу (р. 010)) - загальна сума зобов'язань
(II роздiл пасиву балансу (р. 430) + III роздiл пасиву балансу (р. 480) + IV роздiл пасиву
балансу (р. 620) + V роздiл пасиву балансу (р. 630)):
ФЗП = 32417,4 - 310,7 - (1814,7 + 0 + 117,5 + 0) = 30174,5 тис. грн.
1.2. Нормативний запас платоспроможностi:
А. (сума надходжень страхових премiй за попереднi 12 мiсяцiв - {сума страхових премiй,
належних перестраховикам * 50 %})* 18%:
(3400,6 - 348,8 * 50%) * 18% = 580,7 тис. грн.
Б. (сума здiйснених виплат протягом попереднiх 12 мiсяцiв – {сума виплат, компенсованих
перестраховиками * 50%}) * 26%:
(498,7 - 20,7 * 50%) * 26% = 127 тис. грн.
Розмiр перевищення фактичного запасу платоспроможностi над розрахунковим норматив-
ним запасом дорiвнює:
(30174,5 - 580,7) = 29593,8 тис. грн.

2. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
2.1. Обчислення загального коефiцiєнту лiквiдностi (коефiцiєнту покриття):
Клз = II роздiл активу балансу (рядок 260) / IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)
Клз(31.12.11) = 9878,7 / 237,0 = 41,68
Клз(31.12.12) = 10571,9 / 117,5 = 89,97

31.12.11 р. 31.12.12 р.
41,68 89,97

За станом на 31.12.12 р. пiдприємство повнiстю здатне погасити свої коротко-
строковi зобов'язання.

2.2. Обчислення промiжного коефiцiєнту лiквiдностi:
Клп = (II роздiл активу балансу (рядок 260) - (II роздiл активу балансу (ряд. 100 +
+ ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 140)) / IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)
Клп(31.12.11) = (9878,7 - (2,0 + 0 + 0 + 0 + 0)) / 237,0 = 41,67
Клп(31.12.12) = (10571,9 - (1,5 + 0 + 0 + 0 + 0)) / 117,5 = 89,96

31.12.11 р. 31.12.12 р.
41,67 89,96

За станом на 31.12.12 р. пiдприємство повнiстю здатне погасити свої коротко-
строковi зобов'язання за рахунок оборотних активiв (без урахування запасiв).

2.3. Обчислення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi:
Кла = (II роздiл активу балансу (рядок 220) + II роздiл активу балансу (рядок 230) +
+ II роздiл активу балансу (рядок 240)) / IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)
Кла(31.12.11) = (0 + 7889,3 + 0) / 237,0 = 33,29
Кла(31.12.12) = (0 + 9301,4 + 0) / 117,5 = 79,16

31.12.11 р. 31.12.12 р.
33,29 79,16

За станом на 31.12.12 р. пiдприємство повнiстю здатне погасити свої борги
за рахунок грошових коштiв.

3. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
3.1. Обчислення коефiцiєнту платоспроможностi (автономiї):
Ка = I роздiл пасиву балансу (рядок 380) / результат пасиву балансу (рядок 640)
Ка(31.12.11) = 16532,6 / 17811,9 = 0,93
Ка(31.12.12) = 30485,2 / 32417,4 = 0,94

31.12.11 р. 31.12.12 р.
0,93 0,94

Доля власного капiталу пiдприємства за станом на 31.12.12 р. складає 94%.
За перiод з 31.12.11 р. до 31.12.12 р. доля власного капiталу збiльшилась на 1%.

3.2. Обчислення коефiцiєнту забезпеченостi власними оборотними засобами:
К з.в.о.з. = (II роздiл активу балансу (рядок 260) - IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)) /
/ IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)
К з.в.о.з.(31.12.11) = (9878,7 - 237,0) / 237,0 = 40,68
К з.в.о.з.(31.12.12) = (10571,9 - 117,5) / 117,5 = 88,97

31.12.11 р. 31.12.12 р.
40,68 88,97

За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню позикових коштiв приходиться
88,97 грн. власних оборотних засобiв.

3.3. Обчислення коефiцiєнту маневреностi власного капiталу:
К м.в.к. = (II роздiл активу балансу (рядок 260) - IV роздiл пасиву балансу (рядок 620)) /
/ I роздiл пасиву балансу (рядок 380)
К м.в.к.(31.12.11) = (9878,7 - 237,0) / 16532,6 = 0,58
К м.в.к.(31.12.12) = (10571,9 - 117,5) / 30485,2 = 0,34

31.12.11 р. 31.12.12 р.
0,58 0,34

За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню власного капiталу приходиться
0,34 грн. власних оборотних коштiв. Доля власних оборотних коштiв у власному капiталi
пiдприємства за перiод з 31.12.11 р. до 31.12.12 р. зменшилась на 41,4%.

4. Iншi показники фiнансового становища
4.1. Обчислення коефiцiєнту фiнансової незалежностi:
К ф.н. = I роздiл пасиву балансу (рядок 380) / (III роздiл пасиву балансу (рядок 480) +
+ IV роздiл пасиву балансу (рядок 620))
К ф.н.(31.12.11) = 16532,6 / (0 + 237,0) = 69,76
К ф.н.(31.12.12) = 30485,2 / (0 + 117,5) = 259,45

31.12.11 р. 31.12.12 р.
69,76 259,45

За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню позиченого капiталу приходиться
259,45 грн. власного капiталу пiдприємства.

4.2. Обчислення коефiцiєнту ефективностi використання власних коштiв
К е.в.в.к. = чистий прибуток (збиток) форми № 2 / I роздiл пасиву балансу (рядок 380)
К е.в.в.к.(31.12.11) = 1659,4 / 16532,6 = 0,1
К е.в.в.к.(31.12.12) = 167,3 / 30485,2 = 0,01

31.12.11 р. 31.12.12 р.
0,1 0,01

Кожна гривня власного капiталу пiдприємства за станом на 31.12.12 р. дає
0,01 грн. прибутку. Прибутковiсть власних коштiв за перiод з 31.12.11 р. до
31.12.12 р. зменшилась на 0,09 грн.

ВИСНОВКИ

Аудиторська перевiрка ПрАТ СК "ГРАНДВIС" здiйснювалась незалежним аудитором
Зацерковною Т. М. (сертифiкат аудитора № 000857)

1. Фактичний запас платоспроможностi складає 30174,5 тис. грн.

2. Розмiр перевищення фактичного запасу платоспроможностi над розрахунковим норматив-
ним запасом дорiвнює 29593,8 тис. грн.

3. За станом на 31.12.12 р. пiдприємство повнiстю здатне погасити свої коротко-
строковi зобов'язання.

4. За станом на 31.12.2011 р. всi оборотнi засоби пiдприємства є власними.
Доля власного капiталу пiдприємства за станом на 31.12.12 р. складає 94%.
За перiод з 31.12.11 р. до 31.12.12 р. доля власного капiталу збiльшилась на 1%.
За станом на 31.12.2011 р. всi оборотнi кошти є власними.

5. За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню позикових коштiв приходиться
88,97 грн. власних оборотних засобiв.

6. За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню власного капiталу приходиться
0,34 грн. власних оборотних коштiв. Доля власних оборотних коштiв у власному капiталi
пiдприємства за перiод з 31.12.11 р. до 31.12.12 р. зменшилась на 41,4%.

7. За станом на 31.12.12 р. на кожну гривню позиченого капiталу приходиться
259,45 грн. власного капiталу пiдприємства.

8. Кожна гривня власного капiталу пiдприємства за станом на 31.12.12 р. дає
0,01 грн. прибутку. Прибутковiсть власних коштiв за перiод з 31.12.11 р. до
31.12.12 р. зменшилась на 0,09 грн.

Генеральний директор
ТОВ ААН "СейЯ-Кiрш-аудит" Зацерковна Т.М.
(сертифiкат аудитора № 000857)