ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 786 568 0 0 568 786
будівлі та споруди 332 278 0 0 332 278
машини та обладнання 87 73 0 0 87 73
транспортні засоби 106 88 0 0 106 88
інші 261 129 0 0 261 129
Усього 786 568 0 0 786 568
Опис Основнi засоби належать емiтенту на правi власностi. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду становить 763 тис.грн., знос - 195 тис. грн., до складу основних засобiв включено iнвестицiйну нерухомiсть, залишкова вартiсть якої складає 278 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть - це квартира, виведена з житлового фонду, яка здається в оренду. Зношенiсть основних засобiв становить в середньому 26%. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 13 тис.грн., вибуло - на 144 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 0 0
Статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Опис  
Висновок