ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 
Дата розміщення: 09.08.2018

Особлива інформація на 06.08.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Матюшко Сергiй Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.08.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14013, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127
4. Код за ЄДРПОУ 22821660
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 6-9999-6, (0462) 653-289
6. Електронна поштова адреса info@grandwis.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.08.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

151 (2904), бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

09.08.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.grandwis.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.08.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}